al final de cada pàgina recordeu clicar a "missatges més antics"

*INSCRIPCIONS-VIDET 2012.PARTICIPATION-REGISTRATION FORM 2012


Fitxa d’inscripció / Ficha de inscripción:INFO-VIDET 2012
Estimats amics:
L’organització del festival VIDET 2012 en la seva 8ena
edició
 té el goig de convidar a la participació als
realitzadors de video-art de qualsevol regió del món.
Enguany el lema del Festiva serà Del profà i del sagrat
2012 el país convidat és  HUNGRIA i CUBA 
L’esdeveniment compta amb seleccions curadorals
específiques. Cada any han estat convidats artistes de
països com Taiwan, Hongria, Perú, Alemanya, Suïssa,
EEUU, Mèxic, França, Japó, Itàlia, Bulgària, Turquia.
Veneçuela, Egipte, Marroc, Austràlia, Cuba, Xina,
Vietnam, Palestina, Israel, Síria,ALEMANYA EL 2010 etcètera...............
Sessions de DJ’s amb VJ’s , vídeo instal·lacions,
conferències i sessions de vídeos seleccionats per mitjà
de la convocatòria oberta. Tot això es portarà a terme del
al 18 de MARC de 2012 en diversos espais de la ciutat
de Vilafranca del Penedès, Barcelona , Espanya.
........
.Per a la convocatòria oberta:
Es podran enviar treballs realitzats de 10 minuts de durada
com a màxim.
¡¡Cada treball haurà de complir amb la seva fitxa tècnica i
amb les còpies de cada obra de la forma següent !!
Per cada obra; un DVD reproduïble amb el LOOP que
determina la seva auto-repetició, i un DVD de dades
amb el vídeo en extensió AVI o MOV adjuntant un
CD o DVD amb imatges de l’obra a 300 DPI tamany
15x10 cm. Amb la fixa d’inscripció que haurà d’estar
impresa i amb la respectiva firma del autor
.A cadascuna de les persones inscrites se’ls informarà per
correu electrònic del resultat de la selecció. Els vídeos
enviats no seran retornats i passaran a la videoteca del
festival VIDET.
Les obres s’hauran d’enviar a la següent adreça de correu
postal:
VIDET
Rambla Nostra Sra,15, 1er 2ª.
Vilafranca del Penedès.08720 Barcelona. Spain.
Data límit de recepció dels treballs: 8 de gener de 2012.
(s’acceptaran fins el darrer dia d’inscripció corresponent
al matasegells).


Dear Friends,
The organization of the festival VIDET 2012 / 8 edition videtis pleased to invite participation to
makers of video-art of any region in the world.
This year's theme will be des Festiva From what i profane
sacred 
and the guest country  HUNGRIA and CUBA .
The event has specific curatorial selections.
Each year artists have been invited from countries such as
Taiwan, Hungary, Peru, Germany, Switzerland, USA, Mexico,
France, Japan, Italy, Bulgaria, Turkey. Venezuela,
Egypt, Morocco, Australia, Cuba, China, Vietnam,
Palestine, Israel, Syria, GERMANY 2010 etc. ..........
Sessions with DJ's VJ's, video installations,
lectures and videos selected by
the open call. All this will take place from
2 to MARCH 18, 2012 in different areas of
city of Vilafranca del Penedès, Barcelona, Spain.
Obierta For the call:
It may send work done in 10 minutes
duration.
Each job will comply with technical specifications and
with copies of each work as follows!
For each work, a playable DVD with LOOP
that determines their self-repeat and a data DVD
with the video in AVI or MOV extension by attaching a
CD or DVD with images of the work at 300 DPI size
15x10 cm. With the registration form to be of
be printed, signed respectively by the author.
Be informed via email of the outcome of
selection. The videos will not be returned i
pass to the festival video library videt.
Les Films must be sent to the following address
mail:
Videt
Rambla Nostra Sra, 15, 1st 2nd.
Vilafranca del Penedès.08720 Barcelona. Spain.
Deadline for receipt of entries:
January 8, 2012
(Will be accepted until the last day to register
for the postmark).........
Estimados amigos:
La organización del festival VIDET 2012. en su 8 edición
tiene el agrado de invitar a la participación a los
realizadores de video-art de cualquier región del mundo.
Este año el lema del Festival será De lo profano i lo
sagrado
 y el país invitado es  HUNGRíA y CUBA .
El evento cuenta con selecciones curatoriales específicas.
Cada año han estado invitados artistas de países como
Taiwán, Hungría, Perú, Alemania, Suiza, EEUU, México,
Francia, Japón, Italia, Bulgaria, Turquía. Venezuela,
Egipto, Marruecos, Australia, Cuba, china, Vietnam,
Palestina, Israel, Siria,ALEMANIA EN 2010 etcétera...............
Sesiones de DJ’s con VJ’s , vídeo instalaciones,
conferencias y sesiones de vídeos seleccionados mediante
la convocatoria abierta. Todo esto se llevará a cabo
del 2al 18 de MARZO de 2012 en distintos espacios de la
ciudad de Vilafranca del Penedès, Barcelona, España.

.Para la convocatoria abierta:
Se podrán enviar trabajos realizados de 10 minutos de
duración como máximo.
¡¡Cada trabajo deberá de cumplir con su ficha técnica y
con las copias de cada obra de la forma siguiente !!
Para cada obra; un DVD reproducible con el LOOP
que determina su auto-repetición y un DVD de datos
con el vídeo en extensión AVI o MOV adjuntando un
CD o DVD con imágenes de la obra a 300 DPI tamaño
15x10 cm. Con la ficha de inscripción que deberá de
estar impresa y con la firma respectiva del autor.
Se informará mediante correo electrónico del resultado de
la selección. Los vídeos enviados no serán devueltos i
pasarán a la videoteca del festival VIDET.
Les obras deberán enviarse a la siguiente dirección de
correo postal:
VIDET
Rambla Nostra Sra,15, 1er 2ª.
Vilafranca del Penedès.08720 Barcelona. Spain.
Fecha límite de recepción de los trabajos: 8 de enero del
2012(se aceptarán hasta el último día de inscripción
correspondiente al matasellos).

FULL INSCRIPCIÓ

Títol de l’obra /Titulo de la obra
Autor
Email de contacte / Email de contacto
Adreça / Dirección
País
Any / Año
Durada / duración
Format original / Formato original
So / Sonido
Càmara / Cámara
Edició / Edición
Software edició de vídeo / Software edición de vídeo
Ressenya conceptual / Reseña conceptual
Currículum

· L’organització de VIDET no té cap dret d’autoria de les obres exhibides, ni comercialitzarà
dites obres ja que l’esdeveniment és purament cultural i sense finalitat de lucre.../...La
organización de VIDET no tiene derecho de autoría de las obras exhibidas, ni comercializará
las obras, pues es un evento cultural sin fines de lucro.

· L’autor cedeix els drets de difusió tant del seu vídeoart com de les seves imatges per ser
exhibides i editades (en cas de catàleg) dins del marc específic del Festival VIDET. Festival
Internacional de Vídeoart de Vilafranca del Penedès.../...El autor cede los derechos de
difusión tanto de su vídeoart como de sus imágenes para ser exhibidas y editadas (en caso de
catálogo) dentro del marco específico del Festival VIDET. Festival Internacional de
Vídeoart de Vilafranca del Penedès.

Signatura de l’autor / Firma del autorAgraint per endavant la vostra participació.../.... Agradeciendo anticipadamente su participación
L’organització VIDET. La organización VIDET.

Registration form / Ficha de inscripción:

Title of work / Title of work
Author
Email Contact / Email Contact
Address / Dirección
Country
Year / Year
Length / duration
Original Format / Formato original
Audio / Sonido
Camera / Camera
Edition / Edición
Software Video Editing / Video Software Edition
Conceptual Review / Reseña conceptual
Curriculum
VIDET · The organization has no right of authorship of the works exhibited, or marketed
such works as the event is purely cultural and order without lucre... / ...La
Organizational VIDET has no right of authorship of the works exhibidas or comercializará
the works, because no fine is a nonprofit cultural event.
· The author gives the rights to broadcast their video art as both of their images to be
displayed and edited (if catalog) within the specific framework of the Festival VIDET. Festival
International Video Art Vilafranca del Penedès... / CEDE ...El author's rights
Diffusion of both your video art as of its Imágenes to be exhibidas editadas and (in case of
catalog) inside the specific framework of the Festival VIDET.
International Festival
Videoart from Vilafranca.
Signature of the author and the author's signature
Thanking you in advance for your participation .../.... Agradeciendo anticipadamente its Participation
The organization VIDET. The organizational VIDET.